Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou
Adresa školyJarovnice 464
Telefón051/489 31 31
E-mailzsjarovnice464@gmail.com
WWW stránkazsmsjarovnice.edupage.org
ZriaďovateľObec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Magdaléna Šafranová051/48931310911552410zs@zsjarovnice.edu.sk
ZRŠPaedDr. Ján Mašlej 0915 947 938 
ZRŠ pre MŠMgr. Daša Klučiarová051/45942900948736634materskaskolajarovnice@gmailcom

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMária Kolarčíková 
pedagogickí zamestnanciMgr. Darina Jancurová 
 Emília Rokytová 
zástupcovia rodičovMartin Bilý 
 Ivana Godlová 
 Mária Giňová 
 Ľuboslav Olejár 
zástupca zriaďovateľaDušan Kaleja 
 František Ferko 
 Mgr. Terézia Judová 
 Miroslav Sedlák 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
    
PK - humanitné predmetyMgr. Darina JancurováSJaL, AJ, D, HV, TV, VV, OV 
PK - prír. predmetyMgr. Marcela NovotnáM, CH, F, Z, P, TchV 
MZ -I. st. SZPMgr. Miriam GabaniVšetky predmety I. st 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 347

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried42112232118
počet žiakov683619224144584519352
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD89        

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 68 / 32

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 68 /32

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0/ 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018: 19

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov683     

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení    19   
prijatí    17   
% úspešnosti    89 %   

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJANJBIODDEJFFYZGEOHUVHVCHCHEMINVINFM
IX. A 33,16 2,95 3,583,37   3,26 1,47 
I. A               
I. B               
I. C               
I.D               
II. A               
II. B               
III. A 3,26             
IV. A 3,24             
V. A 2,62 1,85  2,251,05    1,1 
V. B 3,32,7 2,2  21,2    1,2 
VI. A 3,782,65 3,83 3,483,391,09    1,78 
VI. B 3,432,38 3,67 3,483,621    1,57 
VII. A 3,553,68 3,77 3,233,321,82  2,95 1,82 
VII. B 3,423,08 3,83 3,583,581,25  2,67 1,67 
VII. C 3,453,59 3,32 3,773,321,14  3 2,32 
VIII. A 3,233,64 3,32 3,553,64   3,05 2,18 
VIII. B 3,223,57 3,13 3,573,52   2,91 1,78 

TriedaMATNAVNVNEJOBNOVPRVPvPPrPRIPrvSjLSJLSPV
IX. A3,11  3,322,37        3,26 
I. A2,11          1 2,22 
I. B3,11          2,78 3,17 
I. C3,42          3,11 3,37 
I.D3,29          2,86 3,19 
II. A1,92          1 2,17 
II. B2,96          2,42 3,13 
III. A2,95         2,74  3,26 
IV. A2,81         2,19  3,29 
V. A3,05            3,1 
V. B2,85            3,3 
VI. A2,96   2,3        3,3 
VI. B2,71   2,57        3,24 
VII. A3,45   2,82        3,14 
VII. B2,92   2,58        3,5 
VII. C3,27   2,77        3,27 
VIII. A3,82  3,142,91        3,68 
VIII. B3,57  32,87       3,35  

TriedaSprSVPTCHVTECHTSVTEVTVVlVLAVUMVYVZ
IX. A1,58   1,11    1,37  
I. A1           
I. B1           
I. C1,11           
I.D1           
II. A1           
II. B1,25           
III. A1,32       2,84   
IV. A1,19       2,71   
V. A1,1  1,651,75     1 
V. B1,9  1,751,85     1,1 
VI. A1,17  1,571     1 
VI. B1,19  1,621,14     1 
VII. A1,27  1,641,19     1 
VII. B1,83  21,17     1 
VII. C1,32  1,821,14     1 
VIII. A1,95  2,181    1,05  
VIII. B2,17  1,65 1,13   1,13  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
IX. A191900
I. A9900
I. B181620
I. C191810
I.D211560
II. A121200
II. B242310
III. A191900
IV. A212100
V. A202000
V. B202000
VI. A232300
VI. B212100
VII. A222020
VII. B121110
VII. C222020
VIII. A222200
VIII. B232300

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
IX. A194390231,053811200,5857930,47
I. A984193,4484193,4400,00
I. B181804102,331778100,88261,44
I. C192362124,322174114,421889,89
I.D21209199,57209199,5700,00
II. A1272260,1772260,1700,00
II. B242482103,42206285,9242017,50
III. A192404126,532220116,841849,68
IV. A212242106,76161576,9062729,86
V. A202288114,402119105,951698,45
V. B203918195,903220161,0069834,90
VI. A233263141,872931127,4333214,43
VI. B213189151,862596123,6259328,24
VII. A225249238,593879176,32137062,27
VII. B122198183,171557129,7564153,42
VII. C223781171,863323151,0545820,82
VIII. A223756170,732577117,14117953,59
VIII. B235093221,433147136,83194684,61

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL1922,31 % 
Monitor MAT1915,78 % 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Rozširujúce hodiny

Vzdel. oblaťPredmet1.r. 2.r. 3.r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 
  Št.Šk.Št.ŠkŠt.ŠkŠt.ŠkŠt.ŠkŠt.ŠkŠt.Šk.
Jazyk a komunikáciaSlov. jazyk89696855554545
 Angl. jazyk    3333353333
 Nem. jazyk        121212
Príroda a spoločnosťPrírodoveda0,51121212      
 Valestiveda  111111      
Človek a prírodaFfyzika          1212
 Chémia          0,510,51
  Biológia        12111,52
Človek a spoločnosťDejepis        111111
 Geografia        121212
 Občianska náuka        111111
Človek a hodnotyNáboženská výchova0,51111111111111
 Spoločenská výchova 1            
Matematika a prácamatematika454434343,54453,54
 informatika        0,510,510,51
 informatická výchova  111111      
Človek a svet prácepracovné vyuč.              
 svet práce            0,50,5
 technika            0,50,5
Umenie a kultúravýtvarná výchova12121211121211
 hudobná výchova111111111111  
 výchova umením              
Zdravie a pohybtelesná a športová vých.22222222222222
Spolu povinná časť 17 18 20 21 21 23 24 
ŠKVP  22 23 25 26 27 29 30

Vzdel. oblať8. r. 9. r.
 Št.Šk.Št.Šk.
Jazyk a komunikácia5555
 3333
 1212
Príroda a spoločnosť    
     
Človek a príroda2212
 1222
 1212
Človek a spoločnosť1122
 1212
 0,510,51
Človek a hodnoty0,510,51
     
Matematika a práca4444
 0,510,51
     
Človek a svet práce    
 0,50,50,5 
 0,50,50,5 
Umenie a kultúra    
     
 0,510,51
Zdravie a pohyb2222
Spolu povinná časť24 2424
ŠKVP 30 30

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka355 
Bežných tried14279 
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP2032020
DPP3 3 
Znížený úväzok1 1 
ZPS    
Na dohodu1   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 1919
vychovávateľov 11
asistentov učiteľa 11
    
spolu 2121

Predmety vyučované nekvalifikovane

Nekvalifikované vyučovanie nemáme. Všetci učitelia spĺňajú kvalifikačné predpoklady na daný stupeń výučby. Niektoré predmety sú vyučované neodborne.

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
V. ABiológia2
 Dejepis1
 Geografia2
 Hudobná výchova1
 Telesná výchova3
VI. AGeografia2
 Chémia1
 Dejepis2
 Biológia1
 Nemecký jazyk2
 Hudobná výchova1
 Telesná výchova2
VII. ABiológia2
 Dejepis1
 Geografia2
 Hudobná výchova1
 Chémia1
 Nemecký jazyk2
 Telesná výchova3
VIII. ABiológia2
 Chémia2
 Dejepis1
 Nemecký jazyk2
 Geografia2
 Hudobná výchova1
 Telesná výchova3
IX. AGeografia2
 Dejepis2
 Biológia2
 Hudobná výchova1
 Telesná výchova3
 Chémia2
 Nemecký jazyk2
 Hudobná výchova1
 Telesná výchova2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška2 
2.kvalifikačná skúška2 
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Športové súťaže2828   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

- Návšteva DJZ Prešov

- Mikulášska nádielky

- Súťaž MISS školy

- Vianočné posedenie

- Lyžiarsky výcvik

- Korčuliarsky výcvik

- Karneval ŠKD

- Karneval ZŠ

- Marec mesiac knihy - spoločné čítanie

- Výchovné koncerty Kesay Tchave

- Futbalový turnaj

- Týždeň pre Zem - aktivity pri príležitosti dňa Zeme

- Návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove

- Stolný tenis - turnaj

- Atletická súťaž ŠKD

- Majáles

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2017/18 sme namali inšpekciu.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Základná škola s materskou školou je umiestnená v priestoroch bývalých jaslí, kam sa presťahovala 1. decembra 1991. Tieto priestory boli zrekonštruované, ale aj tak nie sú vhodné pre žiakov základnej škoy. Chýbajú priestranné chodby, odborné učebne, ihrisko na voľnočasové aktivity a vyučovanie telesnej výchovy. Veľkým nedostatkom je chýbajúva telocvičňa. Na vyučovanie telesnej výchovy využívame obecné ihrisko a pre žiakov I. stupňa, školský dvor.

Škola je po kompletnej rekonštrukcii, zateplená, má vymenené okná a dvere. Rovná strecha bola prerobená na strechu šikmú a pod ňou vznikli nové priestory. Dokončené sú podkrovné priestory. V materskej škole vznikli dve nové triedy, spálňa a jedáleň pre deti. V týchto priestoroch vznikli dve oddelenia MŠ c celodennou prevádzkou. V ZŠ sú podkrovné priestory tiež ukončené. Vznikla trieda pre I. stupeň, knižnica, sociálne zariadenia a dva kabinety, ktoré slúžia ako sklad učebníc a kabinet výtvarnej výchovy. V krídle ŠKD bol dobudovaný kabinet, ktorý využívame ako učebňu pre deti z klubu.

Aj interiér školy sa postupne mení. Vo všetkých triedach sme vymenili podlahové krytiny, nakúpili sme nové lavice, skrine. Zrekonštruovali sme všetky žiacke sociálne zariadenia. začali sme s rekonštrukciou vykurovacích telies.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

536 411,- EUR

Osobné náklady: 464 690,- EUR

Prevádzka: 71 721,- EUR

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Vzdel. poukazy: 10 886,- EUR

3. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Dopravné: 291,64 EUR

Príspevok na učebnice: 182,0 EUR

Príspevok na lyžiarsky výcvik: 2 036,- EUR

HN - strava : 57 607,75 EUR

školské potreby: 11 387,60 EUR

Príspevok na deti so SZP: 11 387,60 EUR

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Plnenie úloh vyplývajúcich z koncepcie školy:

 

- posilnili sme  výučbu AJ na povinných hodinách

- posilnili sme výučbu matematiky a slovenského jazyka vo všetkých ročníkoch

- prácu s počítačom vyučujeme v rámci technickej výchovy

- využívame prácu s IKT vo všetkých predmetoch

- veľký dôraz kladieme na environmentálnu výchovu

- venujeme zvýšenú pozornosť podpore zdravia

- realizujeme projekt "Školy podporujúce zdravie"

- plníme mliečny program

- snažíme sa vychovať osobnosti všestranne vzdelané, telesne zdatné

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

1.Silné stránky školy

·         škola rodinného typu

·         priaznivá klíma v škole

·         samostatne tvoriví učitelia

·         flexibilný pedagogický zbor

·         široká ponuka záujmovej činnosti

·         dobrá vybavenosť školy odbornými učebňami , IKT technikou ,

·          zavádzanie progresívnych metód a aktívna práca s interaktívnou tabuľou tabletami a ostatnou IKT technikou

·          využívanie IKT vo vyučovaní všetkých predmetov

·         kvalitné vybavenie školy učebnými pomôckami

·         starostlivosť o žiakov so SZP

·          fungujúce CVČ a ŠKD

·         počítačová gramotnosť učiteľov

·         spolupráca s materskou školou

·         emotívna naviazanosť pracovníkov na tradíciu školy

·         estetická úprava interiérov, tried a ostatných priestorov školy

 

·         funkčné a konštruktívne vzťahy vedenia školy a pedagogických zamestnancov

·         prepracovaný systém vnútornej komunikácie a komunikácie s verejnosťou

·         prepracovaný systém kontroly

·         vlastná web stránka školy /www.zsmsjarovnice.edupage.org/ 

 

 

·         lyžiarske kurzy, korčuliarske kurzy

·         zapájanie sa do projektov

·         starostlivosť o rehabilitáciu,  zdravie a kultúrne vyžitie zamestnancov školy

·         kvalitné vybavenie školy pomôckami

·         zrekonštruovaná a zateplená budova, nové okná

 

 

2. Slabé stránky školy

                   Ako  nedostatok pociťujeme :

·         nedostatočnú  motiváciu  žiakov

·         ničenie majetku žiakmi školy

·          nezáujem niektorých rodičov o dianie v škole

·         nevýhodná – chýbajúca telocvičňa

·         vysoké percento deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

   

    

3.Príležitosti

     -  možnosť vypracovať vlastný školský vzdelávací program

     - možnosť získavať mimorozpočtové zdroje

    -  potenciál zamestnancov školy

    -  vzdelávanie pedagogických i nepedagogických zamestnancov

    -  zapájanie do projektov

 

4. Ohrozenia

 

   -    škola  pracuje v ťažkých podmienkach

   -    nestále legislatívne prostredie

   -    nedostatočné finančné a spoločenské ocenenie učiteľa

   -    nedostatok kvalitných učebníc, pracovných listov a metodických materiálov

   -    nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách

   -    trend znižovania nárokov na absolventov základných škôl

        pri prijímaní na stredné školy a s tým súvisiaca klesajúca

        motivácia žiakov k dosahovaniu výborných výsledkov vo vyučovaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Školská budova je situovaná v časti obce, ktorá je mimo hlavnej cesty. Prostredie je tiché, upravené. V okolí školy máme vysadenú zeleň, ktorú primerane udržiavame a dopĺňame. Budova je spoločná pre ZŠ aj MŠ. Je zrekonštruovaná, zateplaná, sú vymenené okná aj dvere. Kotolňa je plynová, priestory su dostatočne vykurované a suché. Spoločne sa v tejto budove nachádza aj školská je dáleň, ktorá slúži žiakom ZŠ, MŠ a všetkým zamestnancom.

Triedy sú svetlé, niektoré sú priestorovo poddimenzované a nezodpovedajú bežnej triede.

Chýbajú chodby na ktorých by mohli žiaci tráviť prestávky. V prípade priraznivých teplôt a počasia využívame na prestávky školský dvor.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
ADAMKO20 PaedDr. Dagmar Funtaľová
Futbalový16 Rastislav Kolarčík
Internetový24 PaedDr. Ján Mašlej
Internetový II.15 Mgr. Mária Vološinová
Internetový III.22 Mgr. Ľudmila Demeková
Mixáčik23 PaedDr. Zuzana Študencová
Počítačový krúžok21 Mgr. Martina Škvarková
Spievankovo23 Mgr. Ľubica Dolinská
Stolnotenisový I. 22 Mgr. Ivan Štefaňák
Stolnotenisový II.20 Mgr. Vladimír Medvedz
Šikovné ruky22 Mgr. Miriam Gabani
Šikovný prvák21 Mgr. Denisa Rešovská
ŠKD18 Eva Falatová
Škola hrou7 Mgr. Marcela Novotná
Športový21 Mgr. Rudolf Rašev
Včielky19 Mgr. Lucia Ružbarská
Vševedko 10 Mgr. Jarmila Novotná
Výtvarný ateliér22 Mgr. Jana Cihanská
Z každého rožka troška12 Mgr. Ľubica Dziaková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

S rodičmi sa snažíme spolupracovať. Keďže mnohí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, o spoluprácu nemajú záujem. Návrhy a pripomienky sú prenášané cez radu školy, ktorá sa schádza 1-krát za štvrť roka alebo podľa potreby. Raz ročne sa stretávame na plenárnom zasadnutíi. Účasť je však veľmi nízka.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupracujeme s obecným úradom, miestnym oddelením policajného zboru. Dobrú spoluprácu máme aj s CPPP Sabinov.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Magdaléna Šafranová

V Jarovniciach, 1. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 5. sept. 2018