Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou
Adresa školyJarovnice 464
Telefón051/489 31 31
E-mailzsjarovnice464@gmail.com
WWW stránkazsmsjarovnice.edupage.org
ZriaďovateľObec jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Magdaléna Šafranová051/48931310911552410zs@zsjarovnice.edu.sk
ZRŠPaedDr. Ján Mašlej 0915 947 938 
ZRŠ pre MŠBc. daša Klučiarová051/4594290  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Anna Lukáč-Jacková 
pedagogickí zamestnanciMgr. Darina Jancurová 
 Iveta Timková 
nepedagogickí zamest.Mária Kolarčíková 
zástupcovia rodičovMartin Bilý 
 Ivana Godlová 
 Mária Giňová 
zástupca zriaďovateľaMiroslav Sedlák 
 Martin Dužda 
 František Ferko 
 Mgr. Terézia Judová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
    
PK - humanitné predmetyMgr. Darina JancurováSJaL, AJ, D, HV, TV, VV, OV 
PK - prír. predmetyMgr. Marcela NovotnáM, CH, F, Z, P, TchV 
MZ -I. st. SZPMgr. Ľubica DolinskáVšetky predmety I. st 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 334

Počet tried: 17

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried02122321114
počet žiakov55291946466249217334
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD117       18

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: 55/ 29 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: 55/ 29 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016: 10

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov     10 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   7    
prijatí   7    
% úspešnosti   100 %    

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJANJBIODDEJFFYZGEOHUVHVCHCHEMINVINFM
VIII.A 3,383,57 3,62 3,143,24   3,24 2,33 
IX.A 2,712,71 1,57 2,142,14   1,86 1 
I. A               
I. B               
I. C               
II.A               
II.B               
III.A 2,75             
IV.A 3,5             
IV.B 3,83             
V.A 3,652,09 3,57  3,171,04    1,87 
V.B 3,572,52 3,61  3,741,13    1,22 
VI.A 3,172,46 3,96 3,213,51,21    1,83 
VI.B 2,633,06 3,75 3,563,251,13    2,63 
VI.C 3,143,55 3,05 3,323,181    1 
VII.A 3,283,08 3,12 3,563,441,08  3 2,64 
VII.B 3,383,54 3,04 3,542,961,13  3 2,13 

TriedaMATNAVNVNEJOBNOVPRVPvPPrPRIPrvSjLSJLSPV
VIII.A3,29  3,052,76        3,52 
IX.A2,29  31,14        1,86 
I. A1,67          1 2,08 
I. B3,71          3,43 3,9 
I. C3,86          3,36 3,91 
II.A1,9          1 1,9 
II.B3,21          2,37 3,42 
III.A2,75         1,85  2,9 
IV.A3,23         2,73  3,14 
IV.B3,61         3,35  3,39 
V.A3,43            3,3 
V.B3,74            3,61 
VI.A3,58   2,79        3,29 
VI.B3,69   2,19        3,5 
VI.C3,64   2,59        3,41 
VII.A3,64  3,442,36        3,4 
VII.B3,67  3,332,67        3,46 

TriedaSprSVPTCHVTECHTSVTEVTVVlVLAVUMVYVZ
VIII.A1,24  2,291,52    1  
IX.A1   1    1  
I. A1           
I. B1,43           
I. C1,36           
II.A1           
II.B1,05           
III.A1,1       1,9   
IV.A1,36       2,68   
IV.B1,3       3,35   
V.A1,17  1,041,09     1 
V.B1,35  2,131,09     1,09 
VI.A1,08  1,381,13     1 
VI.B2,311,63 1,631,25     1 
VI.C1,32  1,361     1 
VII.A1,8  2,521,04     1 
VII.B1,79  2,381,29     1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
VIII.A212100
IX.A7700
I. A121200
I. B2111100
I. C229130
II.A101000
II.B191540
III.A201910
IV.A222110
IV.B231850
V.A232300
V.B232210
VI.A242400
VI.B161600
VI.C222200
VII.A252500
VII.B242400

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
VIII.A214002190,573662174,3834016,19
IX.A755278,8655278,8600,00
I. A12117397,75117397,7500,00
I. B212346111,71185988,5248723,19
I. C222367107,59182182,7754624,82
II.A101137113,701137113,7000,00
II.B192102110,631981104,261216,37
III.A2067033,5067033,5000,00
IV.A222982135,552247102,1473533,41
IV.B233370146,522684116,7068629,83
V.A233116135,482624114,0949221,39
V.B233572155,303237140,7433514,57
VI.A244787199,464721196,71662,75
VI.B163591224,442253140,81133883,63
VI.C223117141,682666121,1845120,50
VII.A254994199,763210128,40178471,36
VII.B244028167,83218691,08184276,75

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Priemerná úspešnosť v SR
Monitor SJL774,961,2
Monitor MAT763,656,6

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Rozširujúce hodiny

Vzdel. oblaťPredmet1.r. 2.r. 3.r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 
  Št.Šk.Št.ŠkŠt.ŠkŠt.ŠkŠt.ŠkŠt.ŠkŠt.Šk.
Jazyk a komunikáciaSlov. jazyk89696855554545
 Angl. jazyk    3333353333
 Nem. jazyk        121212
Príroda a spoločnosťPrírodoveda0,51121212      
 Valestiveda  111111      
Človek a prírodaFfyzika          1212
 Chémia          0,510,51
  Biológia        12111,52
Človek a spoločnosťDejepis        111111
 Geografia        121212
 Občianska náuka        111111
Človek a hodnotyNáboženská výchova0,51111111111111
 Spoločenská výchova 1            
Matematika a prácamatematika454434343,54453,54
 informatika        0,510,510,51
 informatická výchova  111111      
Človek a svet prácepracovné vyuč.              
 svet práce            0,50,5
 technika            0,50,5
Umenie a kultúravýtvarná výchova12121211121211
 hudobná výchova111111111111  
 výchova umením              
Zdravie a pohybtelesná a športová vých.22222222222222
Spolu povinná časť 17 18 20 21 21 23 24 
ŠKVP  22 23 25 26 27 29 30

Vzdel. oblať8. r. 9. r.
 Št.Šk.Št.Šk.
Jazyk a komunikácia5555
 3333
 1212
Príroda a spoločnosť    
     
Človek a príroda2212
 1222
 1212
Človek a spoločnosť1122
 1212
 0,510,51
Človek a hodnoty0,510,51
     
Matematika a práca4444
 0,510,51
     
Človek a svet práce    
 0,50,50,5 
 0,50,50,5 
Umenie a kultúra    
     
 0,510,51
Zdravie a pohyb2222
Spolu povinná časť24 2424
ŠKVP 30 30

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka355 
Bežných tried14279 
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP2032020
DPP3 3 
Znížený úväzok1 1 
ZPS    
Na dohodu1   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 1919
vychovávateľov 11
asistentov učiteľa 11
    
spolu 2121

Predmety vyučované nekvalifikovane

Nekvalifikované vyučovanie nemáme. Všetci učitelia spĺňajú kvalifikačné predpoklady na daný stupeń výučby. Niektoré predmety sú vyučované neodborne.

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
V. ABiológia2
 Dejepis1
 Geografia2
 Hudobná výchova1
 Telesná výchova3
VI. AGeografia2
 Chémia1
 Dejepis2
 Biológia1
 Nemecký jazyk2
 Hudobná výchova1
 Telesná výchova2
VII. ABiológia2
 Dejepis1
 Geografia2
 Hudobná výchova1
 Chémia1
 Nemecký jazyk2
 Telesná výchova3
VIII. ABiológia2
 Chémia2
 Dejepis1
 Nemecký jazyk2
 Geografia2
 Hudobná výchova1
 Telesná výchova3
IX. AGeografia2
 Dejepis2
 Biológia2
 Hudobná výchova1
 Telesná výchova3
 Chémia2
 Nemecký jazyk2
 Hudobná výchova1
 Telesná výchova2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška2 
2.kvalifikačná skúška1 
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Športové súťaže2828   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

- Návšteva DJZ Prešov

- Mikulášska nádielky

- Súťaž MISS školy

- Vianočné posedenie

- Lyžiarsky výcvik

- Karneval ŠKD

- Karneval ZŠ

- Marec mesiac knihy - spoločné čítanie

- Výchovný koncert

- Futbalový turnaj

- Týždeň pre Zem - aktivity pri príležitosti dňa Zeme

- Návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove

- Stolný tenis - turnaj

- DEJEPIS zábavnou formou

- Atletická súťaž ŠKD

- Výchovný program Čas premien

-

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

V školskom roku bol ukončený projekt MRK pre základnú školu aj MRK pre materskú školu. Bol to celodenný výchovný systém - záujmová činnosť detí. V rámci projektu pracovali v našej škole asistentky učiteĺa.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Základná škola s materskou školou je umiestnená v priestoroch bývalých jaslí, kam sa presťahovala 1. decembra 1991. Tieto priestory boli zrekonštruované, ale aj tak nie sú vhodné pre žiakov základnej škoy. Chýbajú priestranné chodby, odborné učebne, ihrisko na voľnočasové aktivity a vyučovanie telesnej výchovy. Veľkým nedostatkom je chýbajúva telocvičňa. Na vyučovanie telesnej výchovy využívame obecné ihrisko a pre žiakov I. stupňa, školský dvor.

Škola je po kompletnej rekonštrukcii, zateplená, má vymenené okná a dvere. Rovná strecha bola prerobená na strechu šikmú a pod ňou vznikli nové priestory. Dokončené sú podkrovné priestory. V materskej škole vznikli dve nové triedy, spálňa a jedáleň pre deti. V týchto priestoroch vznikli dve oddelenia MŠ c celodennou prevádzkou. V ZŠ sú podkrovné priestory tiež ukončené. Vznikla trieda pre I. stupeň, knižnica, sociálne zariadenia a dva kabinety, ktoré slúžia ako sklad učebníc a kabinet výtvarnej výchovy. V krídle ŠKD bol dobudovaný kabinet, ktorý využívame ako učebňu pre deti z klubu.

Aj interiér školy sa postupne mení. Vo všetkých triedach sme vymenili podlahové krytiny, nakúpili sme nové lavice, skrine. Zrekonštruovali sme všetky žiacke sociálne zariadenia. začali sme s rekonštrukciou vykurovacích telies.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatív : 1. Osobné náklady ................................................... 425 275,- Eur

2. Prevádzkové náklady ........................................... 68 210,- Eur ( z toho 11 200,- Eur presun do r. 2017

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Dotácia . 10 087,- Eur

Použitie: Odmeny pre pedagogických zamestnancov na základe dohôd o vykonaní práce. Vedenie záujmových

útvarov v rámci CVČ.

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Dopravné žiakov - 1 824, 96 Eur

Príspevok na učebnice - 1 200,32 Eur

Príspevok na lyžiarsky výcvik - 2 194,- Eur

Príspevok na školu v prírode - 1 800,- Eur

Odchodné - 2 292,- Eur

...

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Plnenie úloh vyplývajúcich z koncepcie školy:

 

- posilnili sme  výučbu AJ na povinných hodinách

- posilnili sme výučbu matematiky a slovenského jazyka vo všetkých ročníkoch

- prácu s počítačom vyučujeme v rámci technickej výchovy

- využívame prácu s IKT vo všetkých predmetoch

- veľký dôraz kladieme na environmentálnu výchovu

- venujeme zvýšenú pozornosť podpore zdravia

- realizujeme projekt "Školy podporujúce zdravie"

- plníme mliečny program

- snažíme sa vychovať osobnosti všestranne vzdelané, telesne zdatné

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

1. Silné stránky

·         odbornosť vyučovania

·         odbornosť vyučovania  cudzích   jazykov, aj na I. Stupni ZŠ

·         vybavenie školy výpočtovou technikou

·         stabilný kolektív zamestnancov

·         spolupráca s radou školy 

·         získavanie grantov

·         široká ponuka záujmového vzdelávania –  CVČ

·         pravidelne aktualizovaná webová stránka školy

·         internetová žiacka knižka

·         budova školy v peknom prostredí

·         kompletne zrekonštruovaná, zateplená, vymenené okná 

·         práca s multimédiami

·         umiestňovanie absolventov

·        mliečny program

·        školské ovocie

·        inovatívne vyučovanie pomocou IKT

·        zvýšenie elektronizácie administratívnych činností

·        získavanie grantov

·        práca so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

·        vzdelávanie zamestnancov

·        realizácia projektov MRK, MRKII, Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

 

2. Slabé stránky

·        chýba telocvičňa

·        chýba jazyková učebňa

·        nedostatočná kapacita – dvojzmennosť

·        chýbajúce priestory pre 100% predškolskú prípravu detí MŠ

·        špeciálne učebne

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Školská budova je situovaná v časti obce, ktorá je mimo hlavnej cesty. Prostredie je tiché, upravené. V okolí školy máme vysadenú zeleň, ktorú primerane udržiavame a dopĺňame. Budova je spoločná pre ZŠ aj MŠ. Je zrekonštruovaná, zateplaná, sú vymenené okná aj dvere. Kotolňa je plynová, priestory su dostatočne vykurované a suché. Spoločne sa v tejto budove nachádza aj školská je dáleň, ktorá slúži žiakom ZŠ, MŠ a všetkým zamestnancom.

Triedy sú svetlé, niektoré sú priestorovo poddimenzované a nezodpovedajú bežnej triede.

Chýbajú chodby na ktorých by mohli žiaci tráviť prestávky. V prípade priraznivých teplôt a počasia využívame na prestávky školský dvor.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
ADAMKO20 PaedDr. Dagmar Funtaľová
Futbalový16 Rastislav Kolarčík
Internetový24 PaedDr. Ján Mašlej
Internetový II.15 Mgr. Mária Vološinová
Internetový III.22 Mgr. Ľudmila Demeková
Mixáčik23 PaedDr. Zuzana Študencová
Počítačový krúžok21 Mgr. Martina Škvarková
Spievankovo23 Mgr. Ľubica Dolinská
Stolnotenisový I. 22 Mgr. Ivan Štefaňák
Stolnotenisový II.20 Mgr. Vladimír Medvedz
Šikovné ruky22 Mgr. Miriam Gabani
Šikovný prvák21 Mgr. Denisa Rešovská
ŠKD18 Eva Falatová
Škola hrou7 Mgr. Marcela Novotná
Športový21 Mgr. Rudolf Rašev
Včielky19 Mgr. Lucia Ružbarská
Vševedko 10 Mgr. Jarmila Novotná
Výtvarný ateliér22 Mgr. Jana Cihanská
Z každého rožka troška12 Mgr. Ľubica Dziaková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Návrhy a pripomienky sú prenášané cez radu školy, ktorá sa schádza 1-krát za štvrť roka alebo podľa potreby. Raz ročne sa stretávame na plenárnom zasadnutí so všetkými rodičmi.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Magdaléna Šafranová

V Jarovniciach, 11. októbra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: