Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJ
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis D
Dejepis DEJ
Fyzika F
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Hudobná výchova HV
Chémia CH
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika M
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Náboženská výchova NV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OV
Pracovné vyučovanie PRV
Pracovné vyučovanie Pv
Prírodopis P
Prírodoveda Pr
Prírodoveda PRI
Prvouka Prv
Slovenský jazyk a literatúra SjL
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchova SPV
Správanie Spr
Svet práce SVP
Technická výchova TCHV
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Telesná výchova TV
Vlastiveda Vl
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis Z

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018