Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

 

PRACOVNO-ORGANIZAČNÝ PORIADOK

 

I.  Postavenie a zameranie činnosti

Poslaním CVČ je zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych žiakov školy, detí a mládeže obce a regiónu. CVČ vytvára podmienky pre relaxáciu a plní spolu s rodinou a ostatnými výchovno-vzdelávacími inštitúciami a občianskymi združeniami organizovanie záujmovej činnosti detí a mládeže.

 

II.      Organizačná štruktúra

1. CVČ riadi riaditeľka školy.

2. Výchovné činnosti zabezpečujú:     a) koordinátor -vedúci vychovávateľ,

b) vychovávatelia,

c) externí zamestnanci.

Kvalifikačné predpoklady vychovávateľa určuje osobitný predpis.

Od externých zamestnancov, ktorí sú vedúcimi záujmových útvarov sa vyžaduje odborná spôsobilosť na záujmovú činnosť, ktorú vedú.

 

1. Riaditeľka školy zodpovedá za:

 koncepciu, činnosť a hospodárenie CVČ, vydáva

a) štatút,

b) pracovný a organizačný poriadok,

c) rámcový plán CVČ,

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, za odbornú a pedagogickú úroveň

výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ, vytvára priaznivé podmienky pre činnosť CVČ,

zamestnancov CVČ, za ich odbornú a pedagogickú spôsobilosť na výkon práce,

schvaľuje:

·        plán činnosti záujmových útvarov,

·        pracovnú náplň vychovávateľa,

·        vnútorný poriadok CVČ a organizáciu krúžkovej činnosti,

rozhoduje o:

·        prijatí žiaka do CVČ,

·        oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do záujmového útvaru,

·        prerušení činnosti v záujmovom útvare,

uzatvára:

·        dohodu o vykonaní práce s vychovávateľmi a externými zamestnancami, príp. iné formy,

·        hospodárske zmluvy,

·        dodávateľsko-odberateľské zmluvy,

·        sponzorské a darovacie zmluvy,

kontroluje:

·        prácu vychovávateľov,

·        dodržiavanie pracovného poriadku a bezpečnostných predpisov.

 

 

2.1 Koordinátor - vedúci vychovávateľ

 je podriadený riaditeľka školy

·        vedie evidenciu o práci vychovávateľov a externých zamestnancov, evidenciu dochádzky,

·        zabezpečuje ich zastupovanie, vedie evidenciu pracovných ciest vychovávateľov a externých zamestnancov v súvislosti s činnosťou CVČ,

·        zodpovedá za dodržiavanie všetkých predpisov týkajúcich sa BOZP pri činnosti CVČ,

·        metodicky usmerňuje prácu vychovávateľov a externých zamestnancov,

·        zabezpečuje kompletné a včasné spracovanie a predkladanie štatistických výkazov CVČ,

·        riadi a kontroluje efektívnu činnosť krúžkov, zodpovedá za úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti krúžkov,

·        zabezpečuje podklady pre likvidáciu miezd za prácu v záujmových krúžkoch a záujmových útvaroch,

·        zabezpečuje materiálno-technické podmienky pre činnosť CVČ.

 

2.2 Vychovávateľ, externý zamestnanec

·        je podriadený koordinátorovi - vedúcemu vychovávateľovi,

·        zodpovedá za vypracovanie plánu činnosti záujmového krúžku, záujmového útvaru,

·        vedie evidenciu činnosti záujmového útvaru a evidenciu dochádzky žiakov,

·        vypracováva vyhodnotenie činnosti záujmového útvaru,

dbá na dodržiavanie zákonov, všeobecne –záväzných právnych predpisov, nariadení a bezpečnosť pri práci,

·        bezodkladne oznamuje nadriadenému akékoľvek zmeny v činnosti záujmového krúžku

a záujmového útvaru a iné skutočnosti, ktoré majú vplyv na činnosť CVČ.

 

2. 3 Referentka PaM a ekonómka

·        sú podriadené riaditeľke školy

·        zodpovedajú za spracovanie miezd a účtovníctva CVČ

·        vypracovávajú správu o hospodárení CVČ

·        spolupracujú pri tvorbe rozpočtu CVČ

·        vedú záznamy o inventarizácií majetku CVČ

 

III.         Činnosť CVČ

 

1. Centrum zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaží a individuálneho prístupu v priebehu celého kalendárneho roka.

2. Priamou výchovnou prácou sa rozumie

a) pravidelná činnosť v záujmových útvaroch,

b) príležitostná činnosť uskutočňovaná jednorazovými alebo pravidelne sa opakujúcimi podujatiami, súťažami, odbornými sústredeniami alebo exkurziami,

c) individuálny prístup, najmä vo vzťahu k zdravotne postihnutým a talentovaným deťom a mládeži,

d) spontánna činnosť formou priebežnej ponuky podľa záujmu detí a mládeže,

e) prázdninová činnosť formou stálych, putovných, víkendových táborov alebo krátkodobých podujatí pre deti a mládež spravidla s neustálenými záujmami,

f) pedagogický dozor a organizačná práca pri podujatiach centra nariadené riaditeľkou školy – tieto aktivity sa využívajú spravidla na doplnenie stanovenej miery výchovnej práce,

g) centrum sa člení na záujmové útvary,

h) pre zdravotne postihnuté deti a mládež sa môžu zriaďovať v centre špeciálne záujmové útvary,

i) štruktúra, zameranie a počet záujmových útvarov sa určuje najmä podľa záujmu, želaní a návrhov detí a mládeže s prihliadnutím na finančné a materiálno-technické možnosti.

3. V čase školského vyučovania sa činnosť CVČ organizuje v čase od 13,30 – 18,30 hod.

4. Pri organizovaní výchovno-vzdelávacích exkurzií, lyžiarskych pobytov, plaveckého výcviku, školy v prírode, výmenných pobytov mimo sídla školy alebo v zahraničí sa činnosť CVČ organizuje podľa osobitného časového plánu, ktorý schvaľuje riaditeľka školy

5. V čase víkendov a školských prázdnin sa činnosť CVČ riadi časovým harmonogramom, ktorý vypracujú v závislosti od aktivít vychovávatelia, ktorí vedú záujmové útvary. Tento harmonogram podlieha schváleniu vedúceho vychovávateľa.

 

IV.    Povinnosti a práva zamestnancov

 

1. Externí zamestnanci CVČ majú so zamestnávateľom uzatvorenú dohodu o vykonaní práce.

2. Práca a povinnosti zamestnanca CVČ sú dané pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy a vnútorným režimom pre CVČ.

3. Pri plnení povinností je každý zamestnanec povinný dodržiavať zákony, podpisy, vyhlášky a nariadenia.

 

 

V.               Dokumentácia CVČ

 

Základnú dokumentáciu CVČ tvoria:

·        Štatút CVČ,

·        Pracovný, organizačný a prevádzkový poriadok CVČ,

·        Rámcový plán činnosti záujmových krúžkov a záujmových útvarov,

·        Prehľad záujmovej činnosti záujmového útvaru,

·        Evidencia dochádzky žiakov,

·        Rozpočet CVČ na kalendárny rok.

 

VI.         Hospodárenie CVČ

 

1. Spôsob a právnu formu hospodárenia CVČ určuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.

2. Výška mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v CVČ je najviac 7,5 % sumy životného minima, na základe VZN obce Jarovnice sa určuje výška mesačného príspevku na činnosť CVČ, spôsob úhrady mesačného poplatku určí riaditeľka školy,

3. Technicko-hospodárske oddelenie CVČ je podriadené riaditeľke školy.

Zodpovedá za:

·        zostavenie rozpočtu CVČ,

·        dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny,

·        likvidáciu miezd zamestnancovi CVČ,

·        vypracovanie vnútroorganizačných ekonomických noriem.

Zabezpečuje:

·        styk s bankou, kontrolu zostatku na účte,

·        účtovnícke práce a kontrolu hospodárenia,

·        evidenciu majetku CVČ.

 

Tento pracovno-organizačný poriadok CVČ nadobúda platnosť 1. januára 2013.