Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

Základná škola s materskou školou v Jarovniciach.

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

  • Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba).
  • Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje.
  • Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.
  • Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.
  • Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.
  • Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam.

Zákon č. 211/2000 Z z o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov - úplné znenie zákona  

Žiadosť o poskytnutie informácie - tlačivo 

 

Povinné zverejňovanie informácií

Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

a)      spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry 
b)      miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh podnet, sťažnosť alebo iné podanie   

c)      miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byt splnené
d)     postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

e)      prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe 
f)       sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií ZŠ s MŠ   

 

Spôsoby podávania podnetov

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov zverejňujeme spôsoby podávania podnetov: