Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia
Úvod Ciele ŠKD Tematický plán práce Vnútorný poriadok ŠKD Bezpečný školský klub Špecifické úlohy ŠKD Povinnosti vychovávateľky ŠKD

Školský klub detí

Úvod

Neodmysliteľnou súčasťou našej školy je aj  školský klub detí. Navštevujú ho deti 1. stupňa.

Školský klub detí pracuje od roku 1991. V školskom roku 2009/2010 pracuje jedno oddelenie  pod vedením p. vych. Falatovej.

Činnosť v ŠKD je  rozdelená na:

-         odpočinková  a relaxačná

-         záujmová

-         príprava na vyučovanie

 

 

Odpočinková činnosť a relaxačná  prebieha bezprostredne po obede, má pokojný ráz (čítanie, počúvanie rozprávky, spoločenské hry).

 

 

Rekreačná činnosť  vystrieda pokojný odpočinok. Má ráz rušných pohybových činností (telovýchovné a športové aktivity, tematicky zamerané vychádzky, pozorovanie prírodných zaujímavostí a pod.).

 

 

Záujmová činnosť  pomáha uspokojovať a ďalej rozvíjať talent a nadanie detí v rozličných oblastiach. Sú to činnosti:  spoločensko - vedná, prírodovedno-  environmentálna , pracovno - technická, esteticko - výchovná, telovýchovná, športová a turistická činnosť.

Príprava na vyučovanie  umožňuje hravou formou, najmä prostredníctvom didaktických hier, lepšie zvládnuť a porozumieť preberanému učivu v škole a tiež vedie deti k zodpovednosti a samostatnosti pri príprave na vyučovanie.