Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

Školská jedáleň

Milí naši stravníci,

vítame Vás na nástenke našej školskej jedálne. Na úvod vás chceme v krátkosti oboznámiť s našou históriou. Presné čísla, dátumy je dnes už ťažko zistiť, ale podľa niektorých dostupných  informácií začiatky našej školskej jedálne siahajú niekde do konca 40-tych rokov minulého storočia. Vtedy vznikla detská opatrovňa, obdoba dnešnej materskej školy. Najprv prevádzka   školskej   jedálne  fungovala v priestoroch  „dolného kaštieľa“. 

2. mája 1987, po otvorení novej budovy Materskej školy a detských jaslí,  sa aj školská jedáleň presťahovala do nových priestorov, v ktorých funguje až do dnes. Ako Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou  školou fungujeme od 1.  septembra 2004.

Ale školská jedáleň nie je len budova, stroje a zariadenia.  Sú to hlavne ľudia, ktorí v nej pracujú. A tak teda pre tých, ktorí nás nepoznajú, sa predstavíme.  Od 1. Januára pracujeme v tomto zložení: Terézia Troščaková ako vedúca ŠJ, ktorá nastúpila po pani Márii Dvorskej, ktorá bola v našej školskej jedálni vyše tridsať rokov a urobila tu poriadny kus práce. V kuchyni sa o prípravu stravy starajú Mária Pončáková, Albína Kučerová, Eva Dlugošová a Ľudmila Tuptová. Stravu nielen pripravujú, ale ju aj rozdeľujú a vydávajú pre deti v materskej škole a pre žiakov a zamestnancov základnej školy a obecného úradu v jedálni základnej školy. Okrem každodenných povinností podieľajú sa na príprave školských akcií súvisiacich so stravovaním, ako sú Deň mlieka, Deň správnej výživy, Deň vody, atď. Sme zapojení do Európskeho školského mliečneho programu a do programu na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách.

 

 

Základné - dôležité informácie pre stravníkov

 1. Prihlásenie sa na stravovanie

  Každý nový stravník je povinný sa prihlásiť na stravu na základe záväznej prihlášky, ktorú obdrží a vyplnenú odovzdá v stravovacom zariadení.
 2. Výška stravného

  Výška stravného poplatku je určená VZN č.56/2011 zriaďovateľa,
  t.j. OcÚ Jarovnice a je nasledovná :

  Základná škola s materskou školou:
  Desiata Obed Olovrant ( stravníci od 2 do 6 rokov )
  0,26 € 0,64 € 0,22 €

  Základná škola s materskou školou:
  Obed (stravníci od 6 do 11 rokov)
  0,95 €

  Základná škola s materskou školou:
  Obed (stravníci od 11 do 15 rokov)
  1,01 €

  Základná škola s materskou školou:
  Obed (dospelí)
  1,12 €

  Podľa zákona č. 544/2010 Z.z, o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
  • deťom navštevujúcim MŠ hradia rodičia: 0,13 € / 1 stravný deň
  – t. j. cca 2,60 € mesačne v dvojmesačných intervaloch;
  • žiakom I. stupňa rodičia nedoplácajú;
  • žiakom II. stupňa rodičia doplácajú: 0,01 € / 1 stravný deň
  - t. j. cca 2,00 € za šk. rok, do 5. septembra.

  Výška stravného pre zamestnancov školy:
  1,12 € - potraviny
  1,37 € - režijné náklady

  Strava sa uhrádza tromi spôsobmi:
  1. poštovou poukážkou
  2. prevodom na účet
  3. trvalým príkazom s vyznačením mena stravníka

  Číslo potravinového účtu: 1892556753 /0200

  Dôležitý oznam: Strava musí byť nielen vyplatená, ale aj pripísaná na potravinový účet ŠJ, vždy k 1. dňu mesiaca, s výnimkou žiakov II. stupňa, u ktorých platí vyššie uvedené.
  Stravné lístky stravníci obdržia posledný, resp. prvý deň mesiaca v kancelárii ŠJ. Je potrebné označiť si ich menom. Obed sa vydáva iba na základe predloženého stravného lístka.

  3. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Odhlásiť, resp. prihlásiť sa na stravu je potrebné 24 hodín vopred, v súrnych prípadoch (choroba ap.) v daný deň do 7,30 hod. ráno. Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed v ZŠ je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 11,45 hod. do 12,30 hod. Ostatné dni musí byť stravník vyhlásený.
V MŠ sa strava do obedára nevydáva !!!

Kontakt: 051/4594202
veducka464jar@gmail.com

        V Jarovniciach 2. 9. 2014                            Terézia Troščaková, vedúca ŠJ