Kontakt Novinky O škole Vnútorný poriadok školy
Navigácia

Materská škola

Rodičov a zamestnancov materskej školy spája spoločný cieľ zabezpečiť dieťa, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farbi pleti, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia. Tento cieľ možno dosahovať iba úzkou spoluprácou všetkých výchovných činiteľov, ktorí sa na výchove dieťaťa podieľajú. Je potrebné, aby všetci dbali, aby deň v materskej škole prebehol príjemne a aby sa vytvorilo radostné prostredie približujúce sa rodinnému prostrediu dieťaťa.

Základná škola s Materskou školou v Jarovniciach je účelové zariadenie s prevádzkou od 5.5.1987.

Od 1.9.2004 tvoríme právny subjekt ZŠ s MŠ v Jarovniciach 464.

- riaditeľka ZŠ s MŠ Jarovnice – PaedDr. Magdaléna Šafranová

- zást. pre MŠ – Mgr. Daša Klučiarová

Zriaďovateľom ZŠ s MŠ Jarovnice je Obecný úrad v Jarovniciach

Webové sídlo školy:

zsmsjarovnice.edupage.org

materskaskolajarovnice@gmail.com - mail zást. pre MŠ

Kontakt za účelom komunikácie:

+421 948 736 634

 051/45 942 90

Konzultačné hodiny: denne od 10. 30 - 12. 30 hod.

Počet zapísaných detí v školskom roku 2018/2019 je 111 detí. V materskej škole pracuje 12 kvalifikovaných učiteliek, piati nepedagogickí zamestnanci. Zriadených je 6 tried s celodennou prevádzkou.

 

I. trieda:          Ľudmila Madziková

                        Mgr. Michaela Tatarková – triedna učiteľka

II. trieda:         Bc. Michaela Kušnírová– triedna učiteľka

                        Mgr. Viktória Madziková

III. trieda:       Mgr. Daša Klučiarová – zást. MŠ

                        Emília Rokytová – triedna učiteľka

IV. trieda:       Bc. Anna Kanuščáková – triedna učiteľka

                       Mgr. Gabriela Marčáková

V. trieda:        Oľga Miškufová – triedna učiteľka

                       Mgr. Miroslava Váhovská

VI. trieda:       Albína Kyjovská – triedna učiteľka

                        Mgr. Stanislava Troščaková

 

PLÁN ŠKOLSKÝCH AKCIÍ

SEPTEMBER

TÚLAVÉ NOŽIČKY – turistická vychádzka do vzdialenejšieho okolia

ŠARKANIÁDA – púšťanie šarkanov

SPOZNÁVAM MŠ – exkurzia po MŠ

OKTÓBER

GAŠTANKO A JEHO KAMARÁTI – tvorivá dielňa

TEKVIČKOVO – vytváranie postavičiek zo zeleniny a ovocia

MOJI MILÍ STARKÍ – slávnosť venovaná starým rodičom

NOVEMBER

PRÍBEHY LESNÝCH ZVIERAT – tvorby knihy

KTO SOM – súťaž o najkrajší portrét

DIVADIELKO – externé divadelné predstavenie

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL - pochod

DECEMBER

ČERTOVANIE S MIKULÁŠOM – mikulášska nádielka

BIELA LUCIA – ľud. zvyky /folklórne pásmo/

VÔŇA VIANOC – tvorivá dielňa zdobenia perníkov

LÁSKYPLNÉ VIANOCE – vianočné posedenia

JANUÁR

SPIEVANKOVO – školská spevácka súťaž

PUZZLE MA BAVÍ – školské kolo v skladaní puzzle

FEBRUÁR

FAŠIANGY TURÍCE - karneval

VALENTÍN – tvorivá dielňa

FOLKLÓRNE TRADÍCIE – hudobný folklór –  Stanislav Gaľa rodák z Jarovníc

„MAĽAREŇ“ – exkurzia do kaštieľa a maľarne Szinyei Merse Pála

MAREC

ČIN, ČIN – spoločné čítanie so základnou školou

MEDUŠKINA BÁSNIČKA – školská súťaž v prednese poézie detí

„ZAKLINAŇE ŠMERTKY“- lúčenie sa so zimou a vítanie jari - folklórne pásmo, turistická vychádzka k rieke v Jarovniciach

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – návšteva knižnice v Jarovniciach

VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO - predajná výstava veľkonočnej a jarnej dekorácie zhotovenej deťmi a učiteľkami

DIVADIELKO – externé divadelné predstavenie

APRÍL

KDE BÝVAJÚ KRAVIČKY – návšteva družstva

NA POTULKÁCH SO SLNIEČKOM – návšteva planetária v Prešove

TORTA PRE MAMIČKU ZEMIČKU – Deň Zeme - upratovanie šk. dvora, sadenie v školskej záhrade

MÁJ

MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ .... - stavanie mája – folklórne pásmo

ĽÚBIM MAMU – školská slávnosť

VIACBOJ VŠESTRANNOSTI RODIČOV A DETÍ - športová súťaž v atletických disciplínach

IDEM DO ŠKOLY – návšteva ZŠ Jarovnice

CESTU STRÁŽI SEMAFÓR – ukážky práce policajného zboru

JÚN

HIJO HETA NA KONÍČKU – vozenie sa na koňoch

ŠŤASTNÉ DETI – MDD športové aktivity na ŠD

DOVIDENIA ŠKÔLKA MILÁ- rozlúčka s predškolákmi - slávnostná rozlúčka detí so škôlkou